noty księgowe na 40 euro

Nota księgowa na 40 euro – kiedy i jak wystawiać?

Przedsiębiorcy prędzej czy później z reguły napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie umożliwiło wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 oraz 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – stosować jako jeden z etapów działań upominawczych czy wystawiać niezwłocznie?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednakże nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez wymogu uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych stosunków biznesowych. Wszak zwłoka w przelaniu należności może być kwestią jednorazowego niedopatrzenia lub przejściowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

W chwili, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na bazie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego za darmo przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności, które posiada także skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]