Pomoc prawna w sprawach o odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Około osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę także i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy jest nierówny – znaczna ich część przeznaczona zostaje na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są w większości wypadków niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami obarczona zostaje tylko jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera niewielki ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym często posiadacze polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.